Wits journalism introduces African language lecturers

Three indigenous speaking mentors have come to join the Wits journalism department to help students write in their native tongues.

 

Palesa ‘Deejay’ Manaleng, Vusi Mchunu and Zulumathabo Zulu will be assisting the students in writing their stories in Sesotho and isiZulu. They have joined the department in the wake of the many transformation conversations happening across the Wits campuses.

 

As an indigenous knowledge holder and practitioner, Zulu says he is excited about the opportunity because language is the most important part of cultural knowledge. “Language is the means of transmitting knowledge” he said and, “One of the roles of the traditional African society is to facilitate the transmission of cultural and survival knowledge for the future generations.”

 

Vuvuzela reported earlier in the year that Wits University was in the process of tabling a multilingual policy that will incorporate African languages into broader campus policy. This means students and lecturers will be able to use IsiZulu, Sesotho and South African sign language as mediums of instruction in and out of the classroom.

Manaleng told Wits Vuvuzela that the challenge facing indigenous languages is that they don’t have a proper platform. “We have buildings full of books written in English but barely a truckload in indigenous languages, “she said.

 

“We have been taught that it is ok to know indigenous languages but better to know English and to think and communicate in English,” Manaleng warns that should this continue, we could read about indigenous languages as things that existed once a long time ago.

LANGUAGE INCLUSITIVITY: English, isiZulu and seSotho languages are being incorporated into Witsvuvuzela's articles. Photo: Michelle Gumede

LANGUAGE INCLUSITIVITY: English, isiZulu and seSotho languages are being incorporated into Witsvuvuzela’s articles. Photo: Michelle Gumede

 

Anelisa Tuswa, one of the journalism students said that she is quite happy with the inclusion of African languages in general, but it would have been nice if we included other languages such as Xhosa were included, “I can only write in Xhosa and English.”

 

Head of Journalism School, Professor Anton Harber says that, “As part of our discussion on university transformation, we decided to experiment with multilingualism. One of the most fundamental problems with our news media is that there is very little print media in languages other than English and Afrikaans – and we need to play our role in addressing this. Apart from this, a journalist who is not multilingual will always struggle in this society – and journalism schools need to address this.”

 

Vuvuzela will be publishing more stories in isiZulu and seSotho in the following weeks until the end of this year.

 

Boqolotsi Ba Wits Bo Amohela Bakwetlisi Ba Puwo Tsa Setho

TSHEBEDISANO YA DI PUO: Vuvuzela etla kenyeletsa ditaba le mengolo ka dipuo tsa seZulu, seSotho leSengesemane. Senepe: Michelle Gumede

TSHEBEDISANO YA DI PUO: Vuvuzela etla kenyeletsa ditaba le mengolo ka dipuo tsa seZulu, seSotho leSengesemane. Senepe: Michelle Gumede

Lefapha la Boqolotsi ho Yunibesithi ya Witwatersrand le phatlaladitse kamohelo ya basuwe ba bararo ba tlang hotsheetsa, hotataisa le hokwetlisa bangodi ba koranta ya Vuvuzela ka hosebedisa maleme a Sesotho le seZulu. Hona hobolela hore koranta ya Vuvuzela etla kenyeletsa ditaba le mengolo ka dipuo tsa lapeng.

 

Palesa Deejay Manaleng, Vusi Mchunu le Zulumathabo Zulu ba mocheng wa hotsheetsa baithuti ba Boqolotsi ho Wits. Hona hoetsahala ka morao ho ditherisano tse amanang le diphethoho mona Wits.

 

Jwale ka setsibi le seetsahatsi ka maleme le bonono ba setso, Zulu o re o cheseha ha holo ka monyetla ona hobane puo ya selehae ke mocha o fetisang hape oboloka tsebo ya meetlo le bonono ba sechaba. Zulu o toboketsa tjena “Sechaba sa rona setshwanela hoikarabella ka tjantjello tabeng ena ka hoetsa bonnete ba hore puo le meetlo ya rona e ya tshireletswa sebakeng sa meloko etlang.”

 

Maqephe a Vuvuzela a ile a phatlalatsa maqalong a jara hore Wits ene ele makgatheng a hoteka leano la hosebediswa ha di puo tse fapafapaneng ka hokenyeletsa maleme a seAfrika ka hara sekolo eleng karolo ya melawana ya mophato wa Sekolo. Sena se bolela hore baithuti le basuwe ba tla dumellwa hosebedisa dipuo tsa Sesotho, seZulu le Polelomotwa ya dinthuntsebe ka hare le kantle ho diphaposi tsa dithuto.

 

Manaleng o behetse Vuvuzela hore diphephetso di tjametse dipuo tsa rona ka hohloka marangrang a tshwanetseng moo di ka sebediswang hore le tsona dintlafale. Manaleng oitse “Re nale meaho e tletseng matshwele a dibuka tse ngotsweng ka sengesemane empa tse ngotsweng ka dipuo tsa rona di haella.”

 

Manaleng a tshetleha tjena “Re rutilwe hore holekane hotseba maleme a rona a selehae feela ho molemo haholoholo hotseba, honahana le hobua sengesemane. Ha boemo bona bontse botota, Manaleng o hlokomedisa hore reka qetella rebala ka maleme a Afrika Borwa jwale ka tshomo e saleng e feta kgale.”

 

Emong wa baithuti ba Boqolotsi ho Wits eleng Anelisa Tuswa o re yena othabela hokenyeletswa ha maleme a setso ka kakaretso mona sekolong empa hone hokaba molemo ka hofetisisa ha hone hokenyeleditswe maleme a mang jwale ka Seqhotsa. Anelisa o qetelletse ka hore “Ke tseba hongola fela ka Seqhotsa leSengesemane.”

 

Hloho ya Mophato wa Boqolotsi, Ramophato Anton Harber o tshetleha tjena “Jwale ka karolo ya dipuisano ka diphetoho ho mophato wa dithuto tse phahameng, re nkile qeto ya hothakgola diteko tsa hongola ka dipuo tsa selehae ka hofapana. Engwe ya bothata ba motheo ke hore boqolotsi ba dingolwa jwale ka dikoranta ha bo kenyeletse dipuo tsa selehae tsa Afrika Borwa haesefela Sengesemane leSeburu – rehloka hophethahatsa karolo ya rona horarolleng ha bothata bona. Hadima moo, mongodi ya buang leleme le leleng feela, otla aparelwa ke mathata ka hara sechaba sa rona. Dikolo tsa boqolotsi dihloka hotobana le phephetso ena.”

 

Vuvuzela etla phatlalatsa ka Sesotho le seZulu dibekekeng tse tlang hoisa mafeleong a selemo.