Struggle songs

Iyoh Solomon
Solomon
Iyoh Solomon
Solomon Mahlangu
Iyoh Solomon
Wayeyisoja loMkhonto WeSizwe
Wayebulala amaBhunu eAfrika

Azania
From Cape to Cairo
Morocco to Madagascar
Bathi yone iAzania, izwe lethu, solithatha ngebazooka x2
From Cape to Cairo
Morocco to Madagascar
Bathi yone iAzania, izwe lethu, solithatha ngeFreedom Charter
Bathi yone iAzania, izwe lethu, solithatha ngemakaropa

Elilizwe
Elilizwe lookhokho bethu, sizabalazela
Elilizwe labantu abamnyama sizabalazela
Elilizwe Tambo, sizabalazela
Elilizwe labantu abamnyama

Siyaya kwanyamazane
Kwanyamazane siyaya boo
Siyaya Kwanyamazane x2
Baleka, siyaya Kwanyamazane
Ngale toyi toyi
Siyaya Kwanyamazane x2